Katalog informacija

Napomena:
OVO JE STARA ARHIVA - AKTUALNI DOKUMENTI SU NA POVEZNICI :

Pravo na pristup informacijama

 

2022.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2021.

Tiflološki muzej Financijski izvještaj za 2021. PDF

Konačno izvješće o programima za 2021. godinu

2021.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2020.

Financijski izvještaj za 2020. godinu

  Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

2020.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2019. - 31.12.2019.

Financijski izvještaj za 2019. godinu

2019.

Financijski plan za 2020. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017.

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu

2018.

Financijski plan za 2018. godinu

Obrazac - registar ugovora o javnoj nabavi

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Bilanca na dan 31.12.2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o obvezama 2017

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2017.

Izvještaj o promjenama i vrijednostima i obujmu imovine i obaveza 2017.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Plan nabave roba, radova, usluga TM za redovnu djelatnost za 2018.

 

2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

CSV / Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

 

2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2016. godinu

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima, o primicima i izdacima za 2016. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2016. - 31.12.2016.

Izvještaj o obvezama za 2016. godinu

Bilanca na dan 31.12.2016.

Plan nabave roba, radova i usluga Tiflološkog muzeja za redovnu djelatnost za 2016. godinu

Financijski plan 2016.

 

2015.

Bilanca 31.12.2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 31.12.2015.

Izvještaj o promjenama u vrijednostii obujmu imovine i obveza 31.12.2015.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 31.12.2015.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 31.12.2015.

Plan rashoda TM za 2015. godinu

Prijedlog programa rada Tiflološkog muzeja za 2015. godinu

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2015. g.

 

2014.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti obujmu imovine i obveza za 2014. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2014. godinu

Financijski plan za 2014.godinu

Bilanca 31. 12. 2014

Prijedlog programa rada Tiflološkog muzeja za 2014. godinu

 

2013.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu

Izvještaj o promjenama u vrijednosti obujmu imovine i obveza za 2013. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2013. godinu

Bilanca 31. 12. 2013

Zakon o pravu na pristup informacijama 2013.g.

Izvješće o radu Tiflološkog muzeja za 2013. godinu

 

 

Kriterij i visine naknade stvarnih materijalnih troškova nastalih pri dostavi informacija

Registar Ugovora o javnoj nabavi

Unutarnje ustrojstvo Tiflološkog muzeja

Odluka o imenovanju povjerenika za informiranje u Tiflološkom muzeju

Katalog informacija Tiflološkog muzeja u Zagrebu

Zahtjev za pristup informacijama